Belgische Zonne-energie sector legt hoeksteen vast voor een duurzame investering in fotovoltaïsche zonnepanelen

Sectorfederaties richten PV CYCLE BELGIUM op om uitvoering te geven aan de Aanvaardingsplicht Zonnepanelen

Brussel, 23 mei 2016 – Op 1 juli 2016 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen (milieubijdrage PV) in België in werking, waardoor de inzameling, recycling en financiering van afgedankte zonnepanelen verplicht wordt voor de lokale fabrikanten, invoerders en distributeurs van zonnepanelen.

Een zichtbare milieubijdrage zal vanaf die datum van toepassing zijn op elk nieuw verkocht zonnepaneel waardoor de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen is gegarandeerd.

De duidelijkheid over de milieubijdrage PV neemt een financiële onzekerheid weg bij toekomstige eigenaars en investeerders. Bovendien kunnen bedrijven en consumenten ook het volste vertrouwen hebben in de milieuvoordelen van zonnepanelen: ook na hun lange levensduur worden ze gerecycleerd tot nuttige materialen.

Terwijl de AEEA-wetgeving reeds verplicht is in vele Europese landen, volgt de Belgische wetgeving nu in de zomer van 2016. Zowel de fabrikanten als de invoerders, groothandelaars en installateurs van zonnepanelen vallen onder de werkingssfeer van de Belgische wetgeving Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

Om de naleving van de financiële, administratieve en operationele verplichtingen onder de wetgeving AEEA, in casu fotovoltaïsche zonnepanelen te faciliteren is er een eigen beheersorganisme opgericht. Onder de naam PV CYCLE BELGIUM vzw hebben de sectorfederaties ELOYA, FEDELEC, FEE, NELECTRA en PV-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen om elke fabrikant en invoerder – bijvoorbeeld installateur – een unieke oplossing aan te beiden om aan hun verplichtingen te voldoen.

PV CYCLE BELGIUM is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk waarin de drie Gewesten aktief aanwezig zijn door middel van de goedkeuring van o.a. het financieel plan. De oprichting volgt drie jaar na de start van intensieve onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid.

De milieubijdrage PV zal gemiddeld niet meer dan 1 procent van de totale systeemkost uitmaken. Dit is  bijgevolg de beste optie om ervoor te zorgen dat afgedankte zonnepanelen een milieuverantwoorde oplossing genieten vandaag en in de toekomst.

Over

Fedelec is de toonaangevende nationale beroepsfederatie van elektrotechnische ondernemers. De werking berust op een sterke nationale structuur, 13 lokale afdelingen, sectorcomités, werkgroepen en een geïntegreerde samenwerking met de koepelorganisatie Confederatie Bouw (nationaal, regionaal en lokaal).

F.E.E. is de vereniging van bedrijven die op de Belgische markt actief zijn als fabrikant, invoerder, distributeur of dienstverlener in  het domein van elektrische installatiematerialen, elektrohuishoudapparaten, toepassingen voor verlichting, test- en meetapparatuur, batterijen, elektrische verwarming, informatiedragers en technisch onderhoud.De federatie fungeert als netwerk en als het ontmoetingsplatform voor de aangesloten bedrijven. Zij is de spreekbuis van de verschillende sectoren en behartigt de belangen van  de leden, zowel bij de verschillende marktspelers, als bij de overheid, vakbonden en andere professionele organisaties.Bovendien staat de federatie in voor collectieve en individuele dienstverlening, en organiseert zij gemeenschappelijke commerciële activiteiten. Bedrijven die aangesloten zijn ontplooien gelijkaardige activiteiten.

Eloya verenigt de professionelen die in de Belgische elektrotechnische sector actief zijn. Sedert meer dan 80 jaar, dankzij haar activiteiten en realisaties, geeft Eloya werkelijk meerwaarde aan het beroep, en verdedigt ze hardnekkig de algemene belangen van alle elektriciens en deze van haar leden in het bijzonder.

PV-Vlaanderen is de Vlaamse sectorvereniging voor fotovoltaïsche zonne-energie. Het strategische doel van PV-Vlaanderen is de marktontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie in België, om een relevante toekomstige bijdrage te leveren aan de groenestroomdoelstellingen. PV-Vlaanderen wil met een krachtige stem heel de sector vertegenwoordigen. PV-Vlaanderen is lid van de koepelorganisatie ODE.

Nelectra is de representatieve federatie van kmo’s en zelfstandigen uit de elektrosector in België. De federatie informeert, verstrekt advies, verdedigt belangen, verkondigt standpunten en biedt een platform waar zowel elektrotechnische installateurs als elektrohandelaars elkaar ontmoeten.